Organiseer een voorlichtingsavond

Geschikt voor ouders en leerkrachten van kinderen op de basisschool

Nu meertaligheid een fenomeen is dat in Nederland steeds vaker voorkomt, is het belangrijk dat opvoeders en leerkrachten goed weten waar ze mee bezig zijn. Helaas bestaan er nog altijd veel misverstanden en vooroordelen over meertalige kinderen. Soms geven leerkrachten goedbedoelde, maar verkeerde adviezen ten aanzien van meertaligheid, omdat zij te weinig kennis hebben over het onderwerp. Vaak is meertaligheid ook geen onderwerp van gesprek tussen leerkrachten en ouders, terwijl dit voor alle partijen juist zoveel duidelijkheid zou kunnen bieden.

Tip voor leerkrachten
Organiseer als school een voorlichtingsavond voor ouders die hun kind meertalig opvoeden. Belangrijk is dat het uitgangspunt van deze avond is om in  gesprek te komen over allerlei dingen die van die van belang zijn voor een succesvolle meertalige opvoeding van het kind. Door het contact tussen beide groepen te stimuleren wordt geprobeerd om de verbinding te maken tussen de ontwikkeling van het Nederlands en de ontwikkeling van de thuistaal. Zo ontdekken ouders en leerkrachten ook sneller dat beide talen elkaar niet in de weg staan. Sluit de bijeenkomst af met concrete afspraken.

Leerkrachten kunnen bijvoorbeeld inzicht krijgen in de thuissituatie van hun leerlingen: er kan helder worden welke rol het Nederlands thuis heeft en welke motieven ouders hebben om hun kind meertalig op te voeden.

Voor ouders is het prettig om te weten dat de school openstaat voor meertaligheid. Ook kunnen ze hun vragen over stimulering van taalontwikkeling op deze bijeenkomst aan de orde stellen.

Zoals eerder vermeld geven sommige leerkrachten ook verkeerde adviezen over hoe de aanwezige problemen volgens hen kunnen worden opgelost. Dit duidt op te weinig kennis over dit onderwerp en daarom kan door de school overwogen worden om op de voorlichtingsavond een deskundige op het gebied van meertaligheid uit te nodigen. Deze persoon kan zowel ouders als leraren van goede adviezen  voorzien. Door dit op deze bijeenkomst te doen, weten beide partijen welke adviezen met welke motivatie gegeven worden. Op deze manier wordt de kennis over meertaligheid uitgebreid en wordt het contact tussen ouders en leerkrachten verbeterd.

Geef zowel ouders als leerkrachten de mogelijkheid om (naderhand) in contact te komen met de deskundige. Het is voor beide partijen namelijk fijn om bij iemand terecht te kunnen als er vragen zijn.

Wellicht is het mogelijk om na een aantal maanden een vervolgbijeenkomst te houden. Hierbij kan een evaluatie gemaakt worden van de voorafgaande periode. Er wordt gekeken welke ideeën wel of niet werken en of de informatie van de vorige avond in praktijk is gebracht. Eventuele verbeterpunten kunnen worden samengesteld en in de praktijk worden gebracht.

Benodigdheden
Niets is zo vervelend als het organiseren van een avond die uiteindelijk slecht bezocht wordt. Peil daarom van tevoren de belangstelling voor een voorlichtingsbijeenkomst bij ouders en betrek anderstalige ouders bij de organisatie. Zo kan je ook gemakkelijker inschatten of het nodig is een tolk uit te nodigen voor ouders die niet zo goed Nederlands spreken.

Indien gewenst kan je een deskundige op het gebied van meertalige opvoeding uitnodigen. Reken er daarbij wel op dat het gebruikelijk is een deskundige een financiële vergoeding te bieden.

Gebruik klaslokalen om in kleinere groepjes ideeën uit te kunnen wisselen, eventueel aan de hand van concrete voorbeeldsituaties.

Variatiemogelijkheden
Indien er slechts een klein aantal meertalige kinderen op jouw school zijn, zou je ook tijdens de reguliere ouderavonden (met persoonlijke gesprekjes tussen leerkracht en ouders) het onderwerp meertaligheid kort kunnen bespreken. Er moet tussen beide partijen namelijk wel communicatie over het onderwerp mogelijk zijn om te zorgen dat het kind een voorspoedige meertalige ontwikkeling kan hebben.

Tip gebaseerd op de ideeën van Judith Jansma en Simone Koster

Hier vind je elke week een nieuwe tip voor het stimuleren van de thuistaal, voor ouders en docenten. Deze leuke & praktische tips zijn gemaakt door studenten bij de Wetenschapswinkel Taal, cultuur en communicatie van de Rijksuniversiteit Groningen.

Reageer ook!