Over ons

Meertalig.nl is een website van De Taalstudio die tot stand is gekomen in samenwerking met LOM Samenwerkingsverbanden, met financiële steun van stichting TERRA. De vaste teksten van de site werden geschreven door Nadia Eversteijn, hoofdredacteur tot maart 2015. Momenteel is de redactie in handen van Anna de Graaf en Maaike Verrips, geïnspireerd door de immer enthousiaste experts van onze redactiecommissie: Dimitris Grammatikas, Sharon Unsworth en Saskia Visser.

De Taalstudio 

Verstand van taal heeft iedereen. En anders wel een mening: over het taalgebruik van een ander, over taalonderwijs of over de toekomst van het Nederlands. Maar vaak is een mening niet genoeg. Wie wil weten hoe het echt zit, heeft een taalkundige nodig. Bij de Taalstudio vindt u die. De Taalstudio bedenkt projecten en producten en levert advies aan ouders, professionals en organisaties over het omgaan met meertaligheid in onderwijs en opvoeding. Ons uitgangspunt is dat naast de Nederlandse taal ook kennis van andere talen voor Nederland belangrijk is. Talenkennis vergroot economische kansen en vertegenwoordigt belangrijke culturele waarden. We hebben een brede ervaring in het toegankelijk maken van de nieuwste onderzoeksresultaten op dit gebied. Daarin werken we samen op EU-breed niveau: de Nederlandse branch van het Europese netwerk Bilingualism Matters is ondergebracht bij De Taalstudio.


Bilingualism Matters Nederland

Bilingualism Matters is een Europees onderzoeksnetwerk dat kennis over meertaligheid verspreidt. Het werd in 2008 opgericht met als doel het promoten van de voordelen van het spreken van meer dan 1 taal. Haar missie is het overbruggen van de kloof tussen wetenschap en samenleving. Intussen is BM uitgegroeid tot een Europees netwerk met 11 vestigingen door heel Europa.  Het hoofdkantoor is gevestigd aan de Universiteit van Edinburgh. Sinds 27 september 2014 heeft BM een Nederlandse branch: Bilingualism Matters@NL, ondergebracht bij De Taalstudio. Bilingualism Matters@NL participeert in het EU-brede onderzoeksproject AThEME (Advancing The European Mulitilingual Experience). Via deze website, publicaties, evenementen en social media verspreiden we de nieuwste inzichten van AThEME-wetenschappers rond relevante onderzoeksthema’s op het vlak van meertaligheid. Denk aan : cognitieve voordelen voor senioren, factoren die stimulerend (of belemmerend) werken op taalverwerving en taalbehoud en interactie van meertaligheid met communicatieve stoornissen zoals afasie. Op basis hiervan geven we gefundeerd advies aan ouders, beleidsmakers en professionals in zorg en onderwijs.

Landelijk Overleg Minderheden

 De samenwerkingsverbanden van het Landelijk Overleg Minderheden (LOM) hebben vier kernfuncties: signalering, kwaliteit, draagvlak en kanalisering.De LOM-samenwerkingsverbanden zijn daarmee “oog en oor” voor wat er leeft onder etnische minderheden en kunnen als brug fungeren tussen het kabinet en de minderheden. Deze rol vervullen de samenwerkingsverbanden door het leveren van een bijdrage aan de kwaliteit en effectiviteit van het beleid maar ook door het bespreken van gevoelige onderwerpen met hun achterban. Aanvullend op het overheidsbeleid ontwikkelen de LOM-samenwerkingsverbanden nieuwe initiatieven, gericht op het effectief bereiken van etnische minderheden en het oplossen van praktische problemen. De website Meertalig.nl is hier een resultaat van.

ACLC – Universiteit van Amsterdam
Het Amsterdam Center for Language and Communication (ACLC) is een onderzoeksinstituut van de Universiteit van Amsterdam, waarin wetenschappers samenwerken die de linguïstiek bestuderen in de breedste zin van het woord.
Het taalkundig onderzoek bij het ACLC is zowel functionalistisch als formeel georiënteerd. De kracht van het ACLC is de breedte van haar onderzoek en de interactie tussen verschillende typen benadering.
Meer informatie vindt u op de website van het ACLC.

 

Babylon – Universiteit van Tilburg

Onderzoekscentrum Babylon bestudeert superdiversiteit: wat gebeurt er met talen en culturen als zij -door bijvoorbeeld immigratie of internationalisatie- met elkaar in contact komen? Babylon focust op interdisciplinair en collectief onderzoek naar een wijde scala aan thema’s, zowel op lokaal als globaal niveau.

 

CLS – Radboud Universiteit Nijmegen
Het Centre for Language Studies (CLS) is een onderzoeksinstituut van de Faculteit Letteren aan de Radboud Universiteit Nijmegen. We bestuderen taal vanuit twee perspectieven: Taal in het Brein en Taal in de Samenleving. Bij CLS werken verschillende groepen wetenschappers aan de thema’s meertaligheid, eerste- en tweede-taalverwerving en taalcontact.

 

On raising bilingual children

On raising bilingual children & Crisfield Educational Consulting biedt ondersteuning en trainingen aan scholen, gezinnen en bedrijven, bij alle aspecten van meertalige opvoeding en meertalige educatie. Meer informatie over al onze (Engelstalige) programma’s vindt u op ons blog: onraisingbilingualchildren.com.

CEC is geaccrediteerd lid van the Society of Education Consultants.

 

Code Thomas More

Code is het multidisciplinaire expertisecentrum van Thomas More voor ontwikkeling en leren. Het centrum wil een brug slaan tussen wetenschappelijk onderzoek en praktijk op het vlak van lezen, spellen en dyslexie, rekenen en dyscalculie, ADHD en ASS, taalontwikkeling en ontwikkelingsdysfasie, meertaligheid en taalbeleid. Voor een algemene kennismaking met Code verwijzen we je graag naar http://www.thomasmore.be/code.

 

Europees Platform – internationaliseren in onderwijs
Internationalisering bereidt leerlingen voor op een internationale samenleving, bevordert de professionalisering van docenten en verrijkt het curriculum (leerplan) van scholen. Als kenniscentrum voor internationalisering van het basis- en voortgezet onderwijs en de lerarenopleidingen wil het Europees Platform door het bevorderen van internationalisering de kwaliteit van het onderwijs versterken.
Wij inspireren door te laten zien wat de meerwaarde van internationalisering is en delen de succesverhalen. Wij ondersteunen internationaliseren in het onderwijs met overheidssubsidies en door gemotiveerde medewerkers en ambassadeurs. Wij adviseren directies, coördinatoren en docenten op professionele wijze.
Meer informatie vindt u hier.

 

FORUM
FORUM is een onafhankelijk kennisinstituut op het terrein van multiculturele vraagstukken vanuit het perspectief van de democratische rechtsstaat, sociale cohesie en gedeeld burgerschap. FORUM vergaart kennis op het brede terrein van integratie, stelt deze beschikbaar en zet de kennis om in praktisch toepasbare methoden en producten.
Door ontwikkelingen in de (multiculturele) samenleving in kaart te brengen, onderzoek te (laten) doen, de ‘theorie’ te vertalen in werkbare methodieken en nieuwe allianties te vormen, vervult FORUM zijn missie sinds 2004 in drie rollen: als kennisregisseur, als katalysator en als communicator.”

 

Kentalis

Al meer dan 220 jaar is Kentalis dé specialist op het gebied van diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen met beperkingen in horen en communiceren doordat ze doofblind, doof of slechthorend zijn. Of omdat ze communicatieproblemen hebben door een taalontwikkelingsstoornis of autisme met problemen in spraak en taal. Sommige van deze mensen hebben ook nog een verstandelijke beperking of motorische of psychiatrische problemen.

We zijn er ook voor de omgeving
We zijn er voor cliënten en leerlingen, maar we zijn er ook voor hun omgeving. Graag helpen en informeren we ouders en verzorgers, scholen, huisartsen, logopedisten, consultatiebureaus, kinderdagverblijven en andere zorgorganisaties.

KLIK-Onderwijsondersteuning

Expert in de aanpak van taalleerproblemen.

Succes op school begint met voldoende taalkennis. Veel kinderen hebben een zwakke taalontwikkeling als ze het basisonderwijs instromen. Naar schatting kunnen twee op de vijf jonge kinderen wel een duwtje in de rug gebruiken als het om taal gaat. Van een eenmaal opgelopen taalachterstand hebben kinderen langdurig last. Het leidt tot onderwijsachterstand, schooluitval en laaggeletterdheid. De oorzaak van de problemen ligt niet bij meertaligheid, zoals dikwijls wordt verondersteld, maar in onvoldoende blootstelling aan afgestemd taalaanbod.

KLIK-Onderwijsondersteuning wil alle krachten bundelen om, langs de weg van ouderbetrokkenheid bij taalstimulering, kinderen onderwijskansen te bieden. Samen met andere partijen hebben zij daartoe de methode TOLK voor taalontwikkeling! gerealiseerd. Deze werkwijze is te gebruiken binnen de VVE, het onderwijs, de (preventieve) gezondheidszorg, jeugdzorg en organisaties voor maatschappelijke emancipatie. TOLK is ook te gebruiken voor deskundigheidsbevordering van professionals. Meer weten? Kijk op http://www.tolkinfo.nl/

 

LUCL – Universiteit Leiden
Leiden University Centre for Linguistics (LUCL) verenigt linguïstisch onderzoek met onderwijs aan de Universiteit van Leiden. Het uitgevoerde linguïstische onderzoek is verdeeld in drie onderzoeksprogramma’s. Deze programma’s bestrijken de gebieden formele theoretische en experimentele taalkunde, taalgebruik en taaldescriptie, en taal en geschiedenis.

 

Meertaligheid.be
Kom jij of komt je organisatie regelmatig in contact met anderstalige kinderen? Ben je overtuigd dat talige diversiteit deze kinderen, jezelf, maar ook de rest van de maatschappij kan verrijken? Of worstel je nog met twijfels en vragen rond dit thema? Neem dan zeker een duik in de website meertaligheid.be! Een bundeling van veelgestelde vragen, achtergrondinformatie, materialen, vormingen, links en projecten rond het thema meertaligheid zullen je al een hele stap vooruit helpen!

 

Meertensinstituut – KNAW
Het Meertens Instituut doet onderzoek naar de Nederlandse taal en cultuur. Binnen dit onderzoek worden vier onderzoeksgebieden onderscheiden: orale cultuur, tradities en rituelen, syntactische variatie en fonologische variatie. Alle vier deze onderzoeksgebieden hebben een lange traditie op het Meertens Instituut: ze zijn gedocumenteerd in grote corpora en de onderzoekers die eraan verbonden zijn, behoren tot de internationale top van hun vakgebied. Het onderzoek is erop gericht om eigentijdse talige en culturele fenomenen te begrijpen door te kijken naar het ontstaan, de verspreiding en ontwikkeling ervan.

 

Rijksuniversiteit Groningen

De 5 Wetenschapswinkels van de Rijksuniversiteit Groningen proberen een brug te slaan tussen maatschappij en wetenschap. Iedereen kan er terecht met zijn/haar maatschappelijke vragen. De wetenschapswinkel geeft advies of probeert gezamenlijk een student-onderzoek te starten. De wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie heeft o.a. een aantal onderzoeksprojecten uitgevoerd op het gebied van meertaligheid. In het kennisdossier meertaligheid vindt u meer informatie en gratis te downloaden rapporten en artikelen

 

Stichting NOB

Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) ondersteunt het Nederlands onderwijs in het buitenland. Dit doen wij sinds 1980 in opdracht van het Ministerie van OCW. Nederlandse scholen in het buitenland kunnen zich bij NOB aansluiten. De Onderwijsinspectie houdt dan toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. NOB ondersteunt de scholen op onderwijskundig en bestuurlijk gebied. In Nederland geven wij voorlichting over Nederlands onderwijs in het buitenland. Ouders met vragen over (aanvullend) Nederlands onderwijs in het buitenland, of vragen over de aansluiting op het Nederlands onderwijs bij terugkeer kunnen bij ons terecht voor meer informatie. Meer informatie vindt u op www.stichtingnob.nl.

 

Theater Luister
Voorlezen thuis  is spannend, gezellig, en onmisbaar voor een goede taalontwikkeling. Maar wat nu als ouders zelf niet zo goed (Nederlands) kunnen lezen? Ook dan kunnen ze een heel rijk taalaanbod bieden aan de hand van een prentenboek. Hòe, dat zien ze in de voorstellingen van Theater Luister, voor kinderen tussen 2 en 6 jaar èn hun ouders. Zie: www.theaterluister.nl.

 

UiL-OTS – Universiteit van Utrecht
Het Onderzoeksinstituut voor Taal en Spraak (Engels: Utrecht Institute of Linguistics) is de thuisbasis van het taalkundig onderzoek in de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht. Het onderzoek van het UiL OTS richt zich op de structuur van taal als onderdeel van het menselijk denken, de cognitieve processen onderliggend aan taalverwerving en taalverwerking, en het gebruik van taal in communicatieve conteksten. 

 

VU Amsterdam
Aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam houden wetenschappers zich vanuit verschillende perspectieven bezig met meertaligheid. Wetenschappers van de faculteit doen onderzoek naar de taalontwikkeling van meertalige kinderen, met als aandachtspunt de atypische ontwikkeling, zoals meertalige kinderen met dyslexie en meertalige kinderen met een taalstoornis. Bij het NT2-centrum van de VU wordt o.a. onderzoek gedaan naar de meest effectieve manieren van Nederlands leren aan anderstaligen.