ALGEMENE LEVERINGS- en BETALINGSVOORWAARDEN

van De Taalstudio

gevestigd en kantoorhoudend te Amsterdam

Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere offerte, opdracht en overeenkomst tussen De Taalstudio en Voorwaarden of bedingen van Opdrachtgever, die strijdig zijn met de onderhavige voorwaarden kunnen De Taalstudio slechts worden tegengeworpen indien en voor zover zij door De Taalstudio uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard en overeengekomen.
 2. (Eventuele) Door de Opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomsten met De
 • De offertes van De Taalstudio hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, te rekenen vanaf de dagtekening van de offerte; na deze 30 dagen komt het aanbod te vervallen.
 1. Een overeenkomst met De Taalstudio komt tot stand met de Opdrachtgever, ook als de Opdrachtgever namens zijn/haar cliënt optreedt, door een schriftelijke bevestiging door de Opdrachtgever van de In het geval van een aanvraag via het Internet komt een overeenkomst met de opdrachtgever tot stand door de bevestiging per e-mail door de Taalstudio van de ontvangst van een digitale aanvraag van de Opdrachtgever.
 2. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of de voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden
 3. De Taalstudio is te allen tijde bevoegd een opdracht zonder nadere uitleg te weigeren. Eventuele reeds ontvangen betalingen zullen alsdan worden gerestitueerd.

Uitvoering

 • De Taalstudio zal eerst met de overeengekomen werkzaamheden aanvangen na ontvangst van een getekende opdracht(bevestiging) van de Opdrachtgever en alle met de opdracht samenhangende materialen/documenten. In het geval van een aanvraag via het Internet wordt met de werkzaamheden aangevangen na ontvangst van de volledige digitale aanvraag en betaling van het overeengekomen
 • De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan De Taalstudio aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan De Taalstudio worden verstrekt. De Taalstudio zal fouten op grond van onjuist verstrekte gegevens niet worden tegengeworpen.
 1. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt of naderhand aanvullende cq nieuwe gegevens worden verstrekt, heeft De Taalstudio het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten en/of de uit de vertraging cq aanvullende informatie voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De Taalstudio zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de ontbrekende aanvullende gegevens het gevolg zijn van omstandigheden die aan De Taalstudio kunnen worden
 2. De Taalstudio verricht de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed en deugdelijk vakmanschap.

Voorwaarden voor deelname 

 • Indien je deelneemt aan het aanbod van De Taalstudio, bevestig je dat je:
  1. Minimaal 18 jaar oud bent 
  2. Bevoegd bent om contracten aan te gaan
  3. Zelf verantwoordelijk bent voor wat je inbrengt in de groep
  4. In staat bent zelf je grenzen aan te geven indien dat nodig is 
  5. In staat bent een oefening af te breken indien je dat nodig vind 
  6. Je de grenzen van eventuele groepsgenoten respecteert 
  7. Hetgeen groepsgenoten inbrengen niet zal delen met anderen 
  8. Je casuïstiek geanonimiseerd inbrengt 
  9. Je respectvol en met zorg omgaat met groepsgenoten.
 • Aanbod kan fysiek of online aangeboden worden. De Taalstudio zal dit duidelijk communiceren. 
 • Indien het aanbod online zal plaatsvinden beschik je over:
  1. een apparaat waarmee je kunt deelnemen aan video conferencing software, 
  2. een headset,
   een webcam,
 1. een internet verbinding die geschikt is voor video conferencing met minimaal 1.5 Mbps (up/down) snelheid, 
 2. een stroombron voor het apparaat dat gebruikt wordt zodat deze niet uitvalt, 
 3. eventuele specifieke software die gedownload moet worden, welke de consument vooraf getest heeft of deze werkt op het apparaat van de consument
 4. de mogelijkheid tijdens het aanbod in een afgezonderde ruimte te zitten of er voor te zorgen dat huisgenoten niet kunnen horen wat er gezegd wordt door andere deelnemers en huisgenoten niet in beeld zijn of mee kunnen kijken met het beeld, 
 5. Online aanbod mag niet worden opgenomen op beeld of geluid, tenzij daar expliciete toestemming voor wordt gevraagd aan de ondernemer.
 6. De Taalstudio is niet verantwoordelijk voor-en kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de opdrachtgever vanwege onvoldoende voorbereiding of technische problemen van zijn kant niet voldoende of geheel niet kan deelnemen aan het aanbod. Het inschrijfgeld zal in dat geval niet vergoed worden. Indien overige groepsleden geen problemen hebben met hun apparaten en de opdrachtgever wel, erkent de opdrachtgever dat dit aan de apparatuur van de opdrachtgever ligt. 
 7. Het aanbod is niet meer toegankelijk nadat dit is begonnen. De opdrachtgever is er zelf verantwoordelijk voor op tijd te zijn en beseft dat indien deze te laat is, deze niet meer kan deelnemen en het inschrijfgeld verloren gaat. 

Annulering

 1. Annulering en ontbinding van deze overeenkomst kan tot 15 dagen voor de startdatum van de dienst waarvoor de opdrachtgever zich heeft ingeschreven, kosteloos en zonder opgave van redenen. De Taalstudio mag de opdrachtgever vragen naar de reden van annulering, maar deze is niet tot opgave van reden(en) verplicht. De opdrachtgever ontvangt het volledige inschrijfgeld binnen twee weken terug. 
 2. Indien de opdrachtgever binnen 14 tot 5 dagen voor de startdatum van de dienst annuleert, krijgt deze 50% van het inschrijfgeld binnen twee weken terug. 
 3. Indien de opdrachtgever vanaf 5 dagen voor de startdatum van de dienst annuleert, wordt het gehele inschrijfgeld geïncasseerd. 
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het annuleringsrecht ligt bij de opdrachtgever.
 5. Als de opdrachtgever gebruik maakt van zijn annuleringsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.


Annulering door De Taalstudio 

 1. De taalstudio spant zich in om al het aanbod door te laten gaan. De Taalstudio behoudt zich het recht voor om het aanbod te annuleren of verplaatsen naar een andere datum indien diensten niet geleverd kunnen worden door omstandigheden zoals 
  1. onvoldoende inschrijvingen;
  2. ziekte van de docent(en); 
  3. maatregelen van de overheid, of; 
  4. overige omstandigheden.
 2. Indien De Taalstudio door een van bovenstaande omstandigheden genoodzaakt is om het aanbod te verplaatsen ontvangt de opdrachtgever geen schadevergoeding of restitutie indien opdrachtgever niet op de vervangende datum kan deelnemen,
 3. In het geval van annulering waarbij de dienst nog van start had moeten gaan zullen opdrachtgevers hun volledige inschrijfgeld terugkrijgen.
 4. Indien er betaald was voor een reeks diensten en er al diensten waren afgenomen, zal verrekend worden naar verhouding welk deel van het inschrijfgeld de consument terug krijgt vergeleken met welk deel de opdrachtgever al heeft afgenomen. 
 5. Opdrachtgever kan nooit een bedrag terugvorderen dat groter is dan het betaalde inschrijfgeld. 

Aansprakelijkheid

 1. De Taalstudio is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, indien zij is uitgegaan van de door de Opdrachtgever onjuiste of onvolledig verstrekte gegevens.
 • De aansprakelijkheid voor de schade, veroorzaakt door tekortkomingen van De Taalstudio, wordt beperkt tot maximaal het bedrag waarvoor de opdracht is verstrekt, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van de zijde van De Taalstudio.
 • De Taalstudio is niet gehouden tot vergoeding van directe of indirecte schade, waaronder gevolgschade of bedrijfsschade, die door de onvolledigheid en/of ondeugdelijkheid van de geleverde diensten, dan wel te late oplevering wordt veroorzaakt, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van de zijde van De
 • Opdrachtgever vrijwaart De Taalstudio tegen alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit of samenhangen met de
 1. Indien een opleveringstermijn is overeengekomen dan is dat nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de opleveringstermijn dient Opdrachtgever derhalve De Taalstudio per aangetekend schrijven in gebreke te stellen.

Vertrouwelijkheid

 • De Taalstudio is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de De Opdrachtgever is niet gerechtigd contact te

hebben met de betreffende derde; alle correspondentie verloopt via De Taalstudio.

 • De Opdrachtgever is niet gerechtigd de resultaten van de opdracht te (doen) verveelvoudigen, openbaar te (doen) maken, te (doen) verspreiden en/of aan derden ter beschikking te (doen) stellen, tenzij dergelijk gebruik direct verband houdt met de zaak waarop de resultaten van de opdracht betrekking hebben
 • De Taalstudio is gerechtigd resultaten van de opdracht aan te wenden t.b.v. onder andere wetenschappelijk onderzoek naar taalanalyse als herkomstbepaling en publicaties daarover. De Taalstudio en de door De Taalstudio bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden zijn daarbij te allen tijde gehouden alle met de opdracht samenhangende persoonsgegevens (dan wel gegevens welke zijn te herleiden tot een bepaald persoon) strikt geheim te houden.

Overmacht

 • In geval van overmacht is De Taalstudio niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en die noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. In geval van overmacht heeft De Taalstudio het recht de levering op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren. Opdrachtgever zal in dat geval geen vordering tot schadevergoeding tegen De Taalstudio kunnen instellen. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop De Taalstudio geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor De Taalstudio niet in staat is de verplichtingen na te De Taalstudio heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat De Taalstudio haar verplichtingen had moeten nakomen. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Betaling

 1. De Taalstudio is gerechtigd voor de opdracht tot een contraexpertise de kosten voor haar werkzaamheden, indien deze in fasen kunnen worden onderverdeeld, deze per fase afzonderlijk in rekening te
 • De Taalstudio is gerechtigd om, alvorens tot (verdere) werkzaamheden over te gaan, een voorschotnota te sturen die per omgaande dient te worden voldaan.
 • Alle betalingen dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de betreffende factuur van De Taalstudio te worden voldaan. Bij niet- tijdige of onvolledige betaling behoudt De Taalstudio zich het recht voor om het uitvoeren van andere werkzaamheden op te schorten. Indien de Opdrachtgever niet op tijd of niet volledig tot betaling van de toegezonden facturen overgaat, zal de Opdrachtgever vanaf de vervaldatum de wettelijke rente ex art. 6:119a BW verschuldigd zijn over het niet of niet tijdig betaalde, totdat volledige betaling is ontvangen. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso) kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.

Toepasselijkheid

 • Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/algemene voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 • De Taalstudio is gerechtigd de bepalingen van deze algemene voorwaarden te wijzigen
 • Op elke overeenkomst tussen De Taalstudio en Opdrachtgever zijn het Nederlands recht en de Algemene Voorwaarden, die geldig zijn/waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst, van toepassing. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 • Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 71254358

Maart 2019

 

 

 

Stel je vraag!

Laat een bericht achter in het formulier. Wij geven graag een reactie via e-mail!